Showing 1 Result(s)

پکیج فیلم آموزشی طراحی مبتدی(مقدماتی)

این مجموعه فیلم آموزشی طراحی مبتدی شامل هشت فصل میباشد که از ابتدایی ترین آموزشها در خصوص درک حجم و پرسپکتیو شروع میشود و در فایل انتهایی هنرجو میبایست یک پروژه را برای نتیجه گیری از کل پکیج به سر انجام برساند . محتوای آموزشی این مجموعه شامل: دغدغه ی من همیشه این بوده تا …